Nyitva tartás

Kiállítások:

Kedd-Péntek: 10:00-17:30
 

Olvasóterem:

Kedd-Péntek: 10:00-17:30

Bibliográfia

(KISS Csongor): [Bolyai] Bibliográfia. = Bolyai. Biográfia- Bibliotéka-Bibliográfia. Szerk. Nagy Ferenc. Bp. 2000. Better-Püski.  Ld.: 351-396.p.

 

* * *

 1. A magyar irodalom története III. 1772-től 1849-ig. Főszerk. Sőtér István. Bp., Akadémiai Kiadó, 1965. 336, 347.
 2. A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Marosvásárhely, 2002. Szerk. Csegzi Sándor, Jung János, Kiss Elemér, Pál-Antal Sándor. Marosvásárhely, Mentor Kiadó,  2003.
 3. Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. 4., bőv. kiadás. Bp.: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002.
 4. Bolyai-Emlékkönyv Bolyai János születésének 200. évfordulójára. Szerk. Prékopa András, Kiss Elemér, Szenthe János, Staar Gyula. Budapest, Vince Kiadó, 2004.
 5. Bolyai-emlékkönyv. Bolyai János születésének 200 éves évfordulójára. Szerk. Puskás Ferenc, Tibád Zoltán. Kolozsvár, 2002. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság.
 6. Bolyai-levelek. Válogatta, bevezette és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. Bukarest, Kriterion, 1975. (Újrakiadás: Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2002.)
 7. DÁNIEL Gáborné: Az igazságot …határtalanul szeretem. Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. Bp. 1998. Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola.
 8. Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. (2., bőv. Kiadás) Bp., Gondolat, 1979.
 9. Deé Nagy Anikó: Bolyai Farkas öntöttvas kályhájaIn Népújság, Marosvásárhely, XLV, 1993. nov. 26. 4.
 10. Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Összeáll. Gazda István. Bp., Akadémiai, 2002.
 11. Farczády Elek: A Bolyai-kultusz története és a marosvásárhelyi Bolyai-múzeum. Korunk, 1960/1.
 12. Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz. Ambrus Hedvig Mária, Deé Nagy Anikó és Vakarcs Szilárd közreműködésével szerk. és bev. ellátta Benkő Samu. Kolozsvár, 2003, Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. 1./
 13. OLÁH-GÁL Róbert: Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról. Csíkszereda, 2002. Magiszter Kiadó.
 14. KISS Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. Bp. 1999. Akadémiai Kiadó-Typotex.
 15. Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. H.n.: Better Kiadó, 1998.
 16. Marosvásárhely történetéből. Szerk. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós. Marosvásárhely, 1999. Mentor Kiadó. 259 p. 203-212.p.
 17. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I. kötet, A-F. Bukarest, Kriterion, 1981.
 18. Szénássy Barna:  A magyarországi matematika története (a legrégibb időktől a 20. század elejéig) (Budapest, 1970).
 19. Szénássy Barna: Bolyai Farkas. Bp., Akadémiai Kiadó, 1975.
 20. Új Magyar Életrajzi Lexikon.I. kötet (A-Cs). Főszerk. Markó László. Magyar Könyvklub, 2001.
 21. Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága. Bukarest, Kriterion, 1981.
 22. Weszely Tibor: Bolyai János. Az első 200 év. Bp., Vince Kiadó, 2002.
 23. Gündischné Gajzágó, Mária and Szenkovits, Ferenc (2013) Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 98 . Magyar Tudománytörténeti Intézet – Teleki–Bolyai Könyvtár, Budapest – Marosvásárhely. ISBN 978-615-5365-01-0

Támogatók

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Médiapartnerek

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1